สถาบันของไทยไม่ได้ติดตามแนวโน้มที่ลดลง

มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยลดลงจาก 501-600 วงไปสู่วงดนตรี 601-800 ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็ลดลงจาก 601-800 วงไปจนถึง 801-1,000 วงในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังประสบกับชะตากรรมเช่นเดียวกัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีอาการป่วยหนักลดลงจาก 801-1000 เป็น 1001+ สถาบันต่างๆของไทยไม่ได้ติดตามแนวโน้มที่ลดลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือของประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่ม 801-1000 ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือยังคงอยู่ในกลุ่ม 1001+